Samenwerken & Collectieven

Onze projecten

De VVU is in het belang van het haar leden betrokken bij een aantal zeer uiteenlopende collectieve projecten.

Lobby Noordzeeakkoord

In de loop van 2019 is de VVU zich samen met de Visfederatie hard gaan maken voor de belangen van de platvisindustrie. Sanering van een substantieel deel van de platviskotters zal zijn weerslag hebben op de visindustrie, met name op Urk. In de loop van 2019 werd het steeds duidelijker dat er onvoldoende oog was voor de belangen van de visserij, dus begon de handel en verwerking zich ook te laten horen. Temeer omdat zij in het hele proces rond de totstandkoming van het Noordzeeakkoord geen partij is geweest.

Afgelopen zomer heeft de VVU professionele ondersteuning ingehuurd om de lobby richting de Tweede Kamer en de ministers Schouten (LNV) en van Nieuwenhuizen (I&W) te intensiveren, omdat we zagen dat we als visindustrie geen plek kregen in het Noordzeeakkoord (NZA). Bert Bakker (oud-D66-kamerlid) en Kay van der Linden (mediastrateeg en spindoctor) helpen mee om onze boodschap richting Den Haag goed over te brengen en kamerleden en minister te bewegen om oog te hebben voor de tekortkomingen in het NZA. Dat heeft inmiddels de nodige landelijke media aandacht opgeleverd en ook contacten met de nodige Tweede Kamer leden.


Het perspectief voor de vissers ontbreekt, vanwege de gesloten gebieden die ingesteld moeten worden ten behoeve van windmolenparken en voor natuurcompensatie wat door de milieuorganisaties wordt afgedwongen. De vissers voelen zich onvoldoende gehoord en te weinig gecompenseerd. Als handel en verwerking zijn we heel sterk afhankelijk van die aanvoer, terwijl daar in het NZA geen oog voor is. Dat is de reden waarom de VVU inmiddels samen optrekt met de visserijorganisaties.


We willen perspectief voor de vissers en oog voor de consequenties van gemaakte keuzes voor de industrie. Want als de visserij inspanningen de komende jaren met misschien wel 50% moeten inkrimpen dan gaat dat ook een gigantische impact hebben op de visindustrie. Alle inspanningen zijn er op gericht om de visserijvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de ministers daar bewust van te maken.

Circulair water

Het Urker Zalmhuys, Kramers’ Seafood, Fishmasters en Fishpartners nemen deel in het EFRO-project ‘Circulair water: Water op maat’ dat door de provincie is opgestart, waarvoor ook de visindustrie op Urk is benaderd. Dit project is inmiddels succesvol ingediend bij de Managementautoriteit Kansen voor West en het is een formaliteit om ook officieel goedgekeurd te worden.

Het project wordt inmiddels opgestart. Insteek is dat genoemde bedrijven een zoekvraag uitzetten naar lucratieve innovaties die het recyclen van water in het verwerkingsproces van vis mogelijk maken. Bedrijven die hiervoor innovaties ontwikkelen worden uitgenodigd om oplossingen aan te dragen, door middel van een marktconsultatie. Mochten de visbedrijven een innovatie door willen voeren in hun bedrijf, dan ligt er vanuit het project een behoorlijke subsidie op die investering klaar.

De VVU is mede aanvrager van de subsidie en ervaringen met die mogelijke innovatie zullen ook met de leden van de VVU worden gedeeld.

Benutting restwarmte

Is het mogelijk om restwarmte van de visverwerkende industrie te benutten voor de verwarming van huizen en bedrijfspanden? Die vraag staat centraal in het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een Warmte cq. Bronnet op Urk. Een enorm ambitieus, innovatief project, maar ook een intensief traject waarin de VVU samen optrekt met Engie, Amfius (dochter van TAUW), Doorgeest Installatietechniek en Coolinq (Pieter T. Bakker).
Kort samengevat ziet het er ‘complex, maar haalbaar en realiseerbaar’ uit. Het project is eigenlijk in drie delen geknipt, namelijk:
1. bestaande bedrijfsleven
2. nieuwe bedrijventerrein en buitendijkse haven
3. de nieuwe woonwijk.

Ieder deel heeft uiteraard zijn eigen uitdagingen die zo goed mogelijk in kaart gebracht moeten worden. De fasering van het hele project lijkt daarin de allergrootste uitdaging te zijn, omdat niet van de ene op de andere dag iedereen aangesloten kan worden om warmte af te nemen, dus ook niet om te leveren. Hoe ga je daarmee om in de financiering van het project?

De gemeente heeft inmiddels een aanbestedingsprocedure voor de energievoorziening van de Zeeheldenwijk uitgestippeld die rekening houdt met de mogelijkheden van een warmtenet. Die procedure is inmiddels opgestart, dus daar is het consortium momenteel volop mee bezig. Verder wordt samen met de gemeente gekeken naar de mogelijkheden van restwarmte in de ontwikkeling van de buitendijkse haven en het nieuw te ontwikkelen binnendijks bedrijventerrein.

De VVU wordt vertegenwoordigd door Marten Poelman, Willem van der Lee en André de Vries, die namens 14 leden participeert in dit project. Voor dit project heeft de VVU een ontwikkellening ter beschikking gesteld gekregen van DEON, de duurzame ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland.

Vis Academy

Een aantal visbedrijven is op initiatief van de VVU aan tafel komen zitten bij een overleg met ROC Friese Poort en Brands Fundraising om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met behulp van een subsidie een soort ‘Vis Academie’ op te zetten.
Vanuit het bestuur werd bij meerdere leden de behoefte gesignaleerd om onder andere chefs op de werkvloer een opleiding te laten volgen op het gebied van ‘sociale vaardigheden’, techniek, kwaliteitsmanagement en dergelijke. Daarnaast denkt het bestuur dat het goed is om binnen onze gemeente het ‘werken in de vis’ een imago-boost te geven.


Doel van de visbedrijven die nu aan tafel zitten is om jonge schoolverlaters die in de vis terechtkomen een startkwalificatie te laten behalen. Op die manier willen de bedrijven een kwaliteitsimpuls aan het personeel geven.